»

   Quarts de finale Demi-finales Finale  
Xu, Xin 
 Xu 
Joo, Se Hyuk8 10 8 11 
  Xu 
Ryu, Seung Min 7 9 -8 6 9 
 Ma  
Ma, Lin2 5 -8 8 10  
   Xu, Xin
Chuang, Chih-Yuan  8 7 6 7
 Chuang  
Gao, Ning-7 -10 -6 7 7 10 8  
  Wang 
Zhan, Jian 4 8 -7 5 -9 11 
 Wang 
Wang, Hao-10 9 4 8 14 
 
Feedback